Η Softex εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, με στόχο:

 • - την συνεπή ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη,
 • - την συνεχή ικανοποίηση και υποστήριξη του πελάτη,
 • - την προσφορά άριστης ποιότητας χαρτιού οικιακής χρήσεως ( χαρτί υγείας, ρολά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα) και προϊόντων ακράτειας (ανοιχτές και κλειστές πάνες, σερβιέτες), υποσέντονων ακράτειας και παιδικών πανών,

καθώς και την

 • - άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας της Softex  όπως εκφράζεται μέσα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και εφαρμόζεται στην Softex Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. είναι:

 • - Ο εντοπισμός και η κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη
 • - Η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • - Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • - Η συμμόρφωση στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις
 • - Η εποικοδομητική συνεργασία με προμηθευτές και  πελάτες
 • - Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
 • - Η σε βάθος διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και ο καθορισμός προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • - Η χρήση σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού, απόλυτα κατάλληλου για τα  παραγόμενα προϊόντα
 • - Η θέσπιση μετρήσιμων δεικτών ώστε να αξιολογήσει την λειτουργικότητα και απόδοση των λειτουργικών διεργασιών που έχει ορίσει
 • - Ο  καθορισμός των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας με  στόχο την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  

Σκοπός της Softex , είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Διοίκηση της εταιρείας παρέχει τους απαραίτητους πόρους και θέτει μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι ανασκοπούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και βελτιώνονται ή αναπροσαρμόζονται όταν αυτό απαιτείται.

 

Σκοπός μας είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας της εταιρείας.